BASIC SLOVENIAN
Depending, on your opinion, the Slovenian, on this page, may be, really, bad


Zdi se, da slovenci ne uporabljajo samostalnik-pridevnikov.   Vprašljivo je, ali lahko rečete "smetnjak dan" v slovenskem.

Apparently Slovenians don't use noun-adjectives, so it is doubtful whether you can say "bin day" in Slovene.

 

Slovenci nimajo frazni glagoli, zato...

Slovene does not make phrasal verbs, and so...

 

"Študent so bili urinirajo okoli. Dajem gor"

...ne pomeni isto kot...

...does not mean the same as...

"The students were pissing around.  I give up."

 

Samo en slovenski narečje ima W.  Šperimentawati so narëd.  Moje domači ne bi razumeli ta slovenski.

Only one Slovenian dialect has a W.  Experiments were made.  My homeboys wouldn't understand this Slovenian.

 

Množinske lahko zavajajoče:

Plurals can be confusing:

 

Domači dihur     =       ferret

Domači dihur     =       ferrets

 

Nimajo člankov, določen ali nedoločen, in lahko določene besede za sodobne stvari ne bodo na voljo:

They don't have definite or indefinite articles, and specific words for modern things may be unavailable:

 

"He had a car, the car with a horn on the bonnet."

"Je imel avto, avto z rog na pokrovu motornega prostora"

Literally: "He had car, car with horn on cover of engine compartment."

 

 

Pa imajo šest sklonov, trije spoli, dvojina, in Neandertalec občutek za čas:

But they do have six cases, three sexes, a dual person, and a Neanderthal sense of time:

 

By 20 he had bought 20000 lottery tickets. There has to have been a good reason. And there was. He was had.

Do 20 je kupil 20.000 srečk. Tam je, da je bil dober razlog. In tam je bil. Bil je imel.

According to the reverse translation: By 20 he bought 20,000 tickets. There, that was a good reason. And there he was. He was right.

 

(Opomba benzodiazepam podobnih glajenja vpliva na pomenu, kar kaže, zakaj Slovenci so tako pozitivni).

(Note the benzodiazepam-like smoothing effect on the meaning, suggesting why Slovenians are so positive).

 

Za dva oseb:

For two people:

 

By 20 the two of them had bought 20000 lottery tickets. There has to have been a good reason. And there was. They were had.

Do 20 onadva izmed kupil 20.000 srečk. Tam je, da je bil dober razlog. In tam je bil. Bili onadva imeli.

Reverse translation: Up to 20 of the two of them bought 20,000 tickets. There, that was a good reason. And there he was. They had two of them.

 

Jezikovnih nori klavzule, naslednji primer kaže, kako obrne preprostim angleščina staveka brez klavzulo v eno s tri klavzule v napisal slovenščinem.

A language mad about clauses, the next example shows how a English sentence without clauses becomes a three-clause sentence in written Slovene.
 Za nekatere nerazložljivega razloga, ste zelo navdušeni, da se dobiva.

For some inexplicable reason you are very excited to meet me.
 In to ni težko obrniti dva na šest:

And it's not difficult to turn two into six:


 


Če ste mislili, da sem bil kot neverjetno, kot se vam zdi, da bi bilo videti, bi roko v moje hlače, ki jih zdaj

If you thought I was as amazing as you seem to imply, your hand would be in my pants by now

 


Zdaj ste pripravljeni za normalno slovenski stavkov...

You are now ready for normal Slovenian sentences...
 Slovenščina je koda, kot je BASIC. Približno tako uporabne, in tako priljubljena kot kdaj koli. Tipičen program izglede kot stavek s veliko število vejic, in vezniki, skupaj z prevladujejo, v mnogih bujno stavkih, s tako nereda končnice, z neskončnih binglja sub-klavzule, pogosto veliko število, ne, na kakršen koli način, ki kažejo na jeziku, da izgubil zaključki, ali pa verbalna razmerja, ki so bolj implicitno kot eksplicitno, in čuden pridružena območja, ki jih potrebuje za delo okoli stvari, ki jezika ne naredil, ki zato je splošno le prevarala, na koncu na nek način, ki je pomenljivo pogosto zgolj hvala za opustitvi, in običajno manjši od pol uspešno v lažji prenos smiselne pripovedi prevedene, ali drugače izhaja iz, angleščini, ki v veliki meri ostaja neuporabna dokler slovenci lahko vidite izvirno angleško različico, da preverite, kaj to pomeni.

Slovenian is a code like BASIC. About as useful, and as popular as it has ever been. A typical program looks like a sentence with a huge number of commas, and conjunctions, along with a preponderance, in many rambling sentences, of dangling sub-clauses, often a large number, which is not, in any way, suggestive of a language so cluttered with endings, verbal relationships which are more implied than explicit, and odd dependencies, which it requires to work around the things which it cannot do, that it has to eventually be tricked in some way, revealingly often by omission, into facilitating the conveyance of meaningful narratives, translated or otherwise derived from English, at which it is usually less than half successful, with a result which is unusable until the Slovenians can see the original English version to check what it means.

 

Te vrste kazni se običajno uporabljajo v strašno Pravna Obvestila vlada zagotavlja seznam zakonov, ki jih lahko prejmete od časa do časa, da katerem bo vaš odgovor pravno neveljavna po obdobju prekratko, da bi našli nekoga, ki razume vas in njim.

These types of sentences are usually used in scary government Legal Notices, providing a list of laws that you may receive from time to time, to which your answer will be legally invalid after a period too short to find someone who understands both you and it.USEFUL PHRASES


SOCIALISING


Nisem tu za vaš angleški praksi.

I'm not here for your English practice.

 


To je, kot da ste me študij, kot da sem bil neke vrste biološkega vzorca.

It is as though you are studying me as if I was some type of biological specimen.

 


Ste že imeli seks danes/v tem letu/v tem desetletju?

Have you had sex today/this year/during this decade?

 


Na žalost ne morem ljubiti, da vas na običajen način, saj nimam avto.

Unfortunately I can not make love normally, because I have no car.

 


Nisem slovenski. Prosim, stojalo nad mano in nenehno prekinjajo moj pogovor s to žensko.

I am not Slovenian. Please stand over me and constantly interrupt my conversation with this woman.
 Zelo si originalnost. Kje ste dobili navdih, da postane generično slovansko pijanec?

Such originality. Where did you get the inspiration to become a generic Slavic drunk?

 


Ne morem si zamisliti nobenega boljšega načina preživljanja večera kot biti zabodena proti šank in vprašal ista vprašanja kot zadnjič, ki jih čustveno nestabilen človek v umazana trenirka.

I can think of no better way of spending the evening than being pinned against a bar and asked the same questions as last time by an emotionally unstable man in a dirty sweatshirt.

 


Prosim, ne skrbi zame, ki je samo tvoji slini.

Please don't worry about me, that's just your saliva.

 


Vaša sposobnost, kot slovenski, da govorijo slovensko zagotovo dokazuje, ste pametnejši od mene.

Your ability as a Slovenian to speak Slovenian certainly proves you are more intelligent than me.
 Da, sem preživel vse življenje na enem mestu tudi. Prihajam iz Ambridge.

Yes, I spent my entire life in one place too. I come from Ambridge.

 


Pravzaprav ja, jaz sem osebni prijatelj kraljica.

Actually yes, I am a personal friend of the Queen.DINING AND CULTURE


Oh, tako da je to hrana?

Oh, so this is food?
 Slovenska zgodovina je fascinantno, še posebej, saj je še vedno v teku.

Slovenian history is fascinating, especially as it is still going on.

 

Nizko samospoštovanje vašega jezika ni moj problem.

Your language's low self-esteem is not my problem.

 

Ne, prosim, povej mi zopet o tem, kdaj ste videli Monty Python.

No, please, tell me again about when you saw Monty Python.
 Ja, se strinjam, da je absolutno bistvene, da spoštovati bitches.

Yes, I agree that it is absolutely essential to respect the bitches.

 


Slovenci niso bili rojeni včeraj, ko gre za kapitalizem, saj veš. Vsak ekonomist vam bo povedal, da rezerv eno tretjina vsi maloprodajni površina za spominske sveče in kisle kumarice.

Slovenians were not born yesterday when it comes to capitalism, you know. Any economist will tell you to reserve a third of all your retail floor space for memorial candles and pickled gherkins.LAW, MEDICINE AND BANKING


Prosim, sprejmite moje opravičilo za nerazumevanje teh dokumentov računskega sodišča, čeprav vaš jezik je tako nejasna, da tudi vaše lasten državljane zdi, da se borijo z njimi. Pojdi naprej in obvezno dražbi mojo hišo. Jaz sem, po vsem, le tujec.

Please accept my apologies for not understanding these court documents even though your language is so obscure that even your own citizens seem to be struggling with them. Go ahead and compulsorily auction my house. I am, after all, only a foreigner.

 


Zdravnik je bilo povsem jasno, je bil greh, ne kajenje, povzročil ta pljučnega raka.

The doctor was quite clear it was sin, not smoking, which caused my lung cancer.

 


Moja jeter je potrojila v velikosti in se počuti kot opeka.

My liver has tripled in size and feels like a brick.


 

Seveda sem v celoti sprejela, ko sem odprl ta bančni račun, da bi postali boste zakonsko dolžan odstraniti ves denar in ga dal Bizbodge d.o.o.

Of course I fully accepted when I opened this bank account that you might become legally obliged to remove all my money and give it to Bizbodge d.o.o.

 

TRAVEL


Prosim, sem vztrajala da moram plačal še enkrat kot sem spremenila v počasnejši vlak.

Please, I insist on paying again as I have changed to a slower train.

 


Ta vonj topljenje mesnih odpadkov zagotovo daje mestu edinstveno vzdušje.

This smell of offal rendering certainly gives the town a unique atmosphere.HARDWARE AND PLUMBING


Zaradi pomanjkanja tehnologija delati medenina v nekdanji Jugoslaviji, ti ključavnice in ključi so namesto iz masla.

Due to the lack of brass technology in the former Yugoslavia these locks and keys are instead made of butter.
 Seveda mi ni mar, če tega plina povezavo v moji hiši je varna. Bolj pomembno je, da pustite tako da lahko dobite cigareto, preden preveč minut preneha.

Of course I do not care if this gas connection in my house is safe. The more important thing is that you leave so you can get a cigarette before too many more minutes expire.

 


Nekaj patogenov in nitratov v vodi nikoli ni nikomur nobene škode.

A few pathogens and nitrates in the water never did anyone any harm.

 


To WC je nemogoče prizadeti.

This toilet is impossible to hit.

 

 

 

Thanks for help with the translating to MyMemory